Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro členy   ›  Výrobci

Výrobci

Výrobcem zvukového záznamu se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Výrobce zvukově obrazového záznamu se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Členem INTERGRAM se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která je občanem České republiky nebo některého jiného členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo má na území těchto států trvalé bydliště nebo sídlo, pokud je výrobcem zvukových záznamů/zvukově obrazových záznamů ve smyslu autorského zákona, které se veřejně užívají ve smyslu autorského zákona. Členem se může stát za předpokladu, že příslušný soubor práv svěřovaný INTERGRAM ke kolektivní správě již nesvěřil ke správě jinému kolektivnímu správci ve stejném časovém i územním rozsahu, pokud tak ovšem nestanoví zákon.