Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›  

Výběr odměn od uživatelů

Uživatelem výkonů a záznamů jejich sdělováním veřejnosti jsou ty právnické nebo fyzické osoby, které při provozování své činnosti zpřístupňují výkony a záznamy veřejnosti, tj. např. pořadatel produkce, při níž k zpřístupnění výkonů a záznamů dochází.

Podle ustanovení § 71 odst. 1 a 2 písm. g) a § 76 odst. 1 a 2 písm. e), resp. i § 80 odst. 1 a 2 písm. e) autorského zákona nelze bez předchozího uděleného oprávnění výkonných umělců a výrobců záznamů užít jejich umělecké výkony a záznamy jejich sdělováním veřejnosti.

Kdy potřebuje uživatel zvukových či zvukově obrazových záznamů souhlas k jejich užití?

Vždy, pokud nejde o užití pro osobní potřebu. Podle § 71, § 76 a § 80 zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon) nelze bez předchozího udělení oprávnění výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů užít jejich umělecké výkony a záznamy mimo případy výjimek uvedené v § 30 až 39 autorského zákona. Za udělení oprávnění k výkonu práva užít umělecké výkony a záznamy se uživatel zavazuje uhradit výkonným umělcům a výrobcům v souladu s platným znění zákona odměnu. Tento souhlas musí mít každý uživatel, především pak uživatel – pořadatel tzv. veřejné produkce, zejména:

  • při pořádání diskoték nebo jiných tanečních či hudebních formách zábavy, na nichž jsou užívány zaznamenané výkony výkonných umělců
  • při sdělování výkonů a záznamů veřejnosti prostřednictvím magnetofonu, CD přehrávače, videa, DVD přehrávače, multimediálního PC, rozhlasového nebo televizního přijímače, hudební skříně (jukeboxu) apod. v prostorách přístupných veřejnosti, např. v restauracích, v hotelích a ostatních ubytovacích zařízeních, v obchodech, na sportovních stadionech, na plovárnách, v tělocvičnách apod.
  • při vysílání výkonů a záznamů v rozhlase nebo televizi (nejde-li o užití podle § 72 autorského zákona).

Výkony umělců a jejich záznamy jsou chráněny 50 let od roku, kdy byl záznam výkonu pořízen nebo zveřejněn. Užití výkonů a záznamů bez souhlasu umělců a výrobců je porušením autorského zákona se všemi právními důsledky.Vybíráme odměny především:

  • za užití zvukových záznamů vydaných k obchodním účelům jejich televizním a rozhlasovým vysíláním a jeho přenosem
  • kabelovým přenosem výkonů a záznamů
  • za rozmnožování pro osobní potřebu (od výrobců, dovozců a příjemců zařízení sloužících k pořizování rozmnoženin a nosičů takových rozmnoženin výkonů a záznamů).