Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
V

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Je nejvyšším orgánem Intergramu. Více info viz Stanovy.

Veřejnost

definice pojmu veřejnosti není v autorském zákoně uvedená, pouze pojem užití pro osobní potřebu v ustanovení § 30 odst. 1 autorského zákona. Dle odborného stanoviska vypracovaného Ústavem autorského práva, práv  průmyslových a práva soutěžního PFUK ze dne 27. 3. 2003, je pojem veřejnosti vymezený takto: „Pojem veřejnosti je potřebné vykládat podle konkrétního způsobu užití – tradičně ve smyslu individuálně neurčeného okruhu osob, ale i osob individuálně určených. Rozlišuje se mezi užitím předmětů ochrany pro vlastní osobní potřebu a mezi užitím veřejným, o které jde vždy, přesahuje-li užití meze užití soukromého, tj. rámec osobního soukromí fyzické osoby".

Volná užití

za užití výkonu a záznamu podle autorského zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, pokud nestanoví autorský zákon jinak. Užitím pro osobní potřebu uživatele je míněno soukromí fyzické osoby (úzký okruh osob blízkých uživateli) a k účelům, které nejsou ať již přímo či nepřímo komerční. Pro osobní potřebu je pak dovoleno zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny (výkonu, záznamu). Do práva autorského (a tedy podobně i do práva výkonného umělce a práva výrobce) nezasahuje ten, kdo užije dílo, výkon, záznam v souvislosti s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi v rozsahu tomu nezbytném.

VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění a má třináct členů. Tvoří jí 6 členů zastupujících výkonné umělce, 6 členů zastupujících výrobce zvukových záznamů a 1 člen zastupující výrobce zvukově obrazových záznamů. Více info viz Stanovy

Výkonný umělec

fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.

Výkonný umělec

fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.

Výrobce zvukově obrazového záznamu

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Výrobce zvukově obrazového záznamu

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Výrobce zvukového záznamu

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu činí jiná osoba.

Výrobce zvukového záznamů

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.