Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B

Bezúplatné zákonné licence

výjimky, na základě kterých lze za podmínek stanovených autorským zákonem užít předměty ochrany (dílo, umělecký výkon či záznam) bez souhlasu nositelů práv (autora, výkonného umělce nebo výrobce) a bez placení odměny.

Bezúplatné zákonné licence

výjimky, na základě kterých lze za podmínek stanovených autorským zákonem užít předměty ochrany (dílo, umělecký výkon či záznam) bez souhlasu nositelů práv (autora, výkonného umělce nebo výrobce) a bez placení odměny.

H

Hromadná smlouva s INTERGRAMem

smlouva, prostřednictvím které uživatel získá oprávnění k výkonu práva užít výkony a záznamy jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem, provozováním televizního a rozhlasového vysílání a zaplatí za udělení oprávnění odměnu. Hromadnou smlouvu je zapotřebí uzavřít ještě před samotným zpřístupňováním výkonu a záznamů veřejnosti. Touto smlouvou uděluje INTERGRAM hromadný souhlas k užití všech výkonů a záznamů nejen za smluvně zastupované nositele práv, ale i za všechny ostatní, kteří se považují za zastupované ze zákona. Uživatel tedy nemusí vyhledávat tisíce českých i zahraničních umělců, aby od každého z nich získal souhlas k užití každého jejich výkonu nebo záznamu a s každým zvlášť sjednával za toto užití odměny.

K

Kolektivní správce

společnost, která získala příslušné oprávnění od Ministerstva kultury k výkonu kolektivní správy. Každý kolektivní správce zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva.

Koncesionářský poplatek

tyto poplatky představují jeden ze zdrojů financování veřejnoprávního Českého rozhlasu a České televize podle zákona č. 348/2005 Sb. v platném znění, koncesionářské poplatky se platí za užití přístroje, povinnost uhradit odměny za udělení oprávnění k užití předmětů ochrany (děl, výkonů a záznamů) jejich sdělováním veřejnosti vzniká uživateli na základě autorského zákona (zákon č. 121/2000Sb. v platném znění).

Kontrolní komise

orgán kontroly v oblasti hospodaření a dodržování stanov, plnění usnesení a úloh orgánů Intergramu atd., členové jsou volení Valnou hromadou, činnost upravují stanovy Intergramu.

L

Licenční smlouva

autor (výkonný umělec, výrobce) poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo (výkon, záznam) užít k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu, pokud není sjednáno jinak.

Licenční smlouva

autor (výkonný umělec, výrobce) poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo (výkon, záznam) užít k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu, pokud není sjednáno jinak.

M

Majetková práva výkonného umělce

výkonný umělec má právo svůj umělecký výkon užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může umělecký výkon užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem umělecký výkon užít je jeho právo na vysílání výkonu a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti, právo na záznam živého výkonu, rozmnožování  a znamenaného výkonu, rozšiřování, pronájem, půjčování a sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti. Výkonný umělec má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho zaznamenaného výkonu pro osobní potřebu. Majetková práva výkonného umělce trvají 50 let od vytvoření výkonu, nebo zveřejnění a jsou způsobilá být předmětem dědictví.

O

Osobnostní práva výkonného umělce

výkonný umělec má právo rozhodnout o zveřejnění svého uměleckého výkonu. Sólista vytváří-li výkon sám, a dirigent, sbormistr, divadelní režisér a sólista, vytváří-li výkon spolu s členy uměleckého tělesa, má právo rozhodnout, zda a jakým způsobem bude uvedeno jeho jméno při zveřejnění výkonu a dalším užití jeho výkonu. Výkonný umělec má právo na ochranu před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti.  Osobnostní práva zanikají smrtí výkonného umělce.

P

Právo výrobce zvukově obrazového záznamu

výrobce zvukově obrazového záznamu má pouze majetková prává, výrobci zvukově obrazového záznamu patří právo svůj zvukově obrazový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může zvukově obrazový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem zvukově obrazový záznam užít je právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, právo na vysílání a jiné sdělování zvukově obrazového záznamu. Výrobce zvukově obrazového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu. Právo výrobce je převoditelné a trvá 50 let od pořízení záznamu, popř. zveřejnění.

Právo výrobce zvukového záznamu

výrobce zvukového záznamu má pouze majetková prává, výrobci patří právo svůj zvukový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může zvukový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem zvukový záznam užít je právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu. Výrobce zvukového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu. Právo výrobce zvukového záznamu je převoditelné a trvá 50 let od pořízení záznamu, popř.  zveřejnění.

Přenos provozování díla (výkonu či záznamu)

současné zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného mimo prostor provozování ze záznamu.

Provozování rozhlasového a televizního vysílání

zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) vysílaného rozhlasem a televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Provozování ze záznamu

zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí přístroje.

Provozovna

prostor volně přístupný zákazníkům nebo pouze samotným zaměstnancům.

S

Sazebník

výše odměn za užití výkonů výkonných umělců a záznamů výrobců dle autorského zákona.

Sdělování veřejnosti

 

zpřístupňování díla (výkonu, záznamu) v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělování předmětů ochrany (tj. děl, výkonů a záznamů) veřejnosti může směřovat vůči individuálně neurčeným osobám nebo i osobám individuálně určeným a každé užití nad rámec užití pro osobní potřebu lze považovat za užití dle autorského zákona, pokud naň nespadá zvláštní výjimka.

 

Smlouva o zastupování práv výkonného umělce, příp. výrobce

Intergram zastupuje umělce či výrobce v rozsahu určeném smlouvou, především uděluje oprávnění k užití výkonů či záznamů a/nebo svým jménem požaduje, určuje, sjednává, inkasuje, vymáhá odměnu za užití výkonů či záznamů.

U

Umělecký výkon

představuje výkon herce, režiséra, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. Uměleckým výkonem je též výkon artisty.

Ú

Úplatná zákonná licence

autorský zákon nevyžaduje svolení výkonného umělce k užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaného k obchodním účelům a k užití zvukového záznamu jejich vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání, (patří sem i vysílaní prostřednictvím internetu) neboť již plyne ze zákona, avšak výkonnému umělci ze zákona přísluší právo na odměnu. Stanovení o úplatné zákonné licenci platí obdobně pro výrobce zvukového záznamu.

U

Užití "On demand"

je jeden ze způsobů sdělování díla veřejnosti, které je definováno jako zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k dílu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, uživatel, který zpřístupňuje předměty ochrany prostřednictvím internetu, je povinný získat oprávnění jednak ke sdělování veřejnosti dle ustanovení § 18 odst. 2 a jednak k rozmnožování dle ustanovení § 13 autorského zákona.

Uživatel

je fyzická či právnická osoba, která při provozování své činnosti zpřístupňuje díla, výkony či záznamy veřejnosti, např. pořadatel produkce.

V

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Je nejvyšším orgánem Intergramu. Více info viz Stanovy.

Veřejnost

definice pojmu veřejnosti není v autorském zákoně uvedená, pouze pojem užití pro osobní potřebu v ustanovení § 30 odst. 1 autorského zákona. Dle odborného stanoviska vypracovaného Ústavem autorského práva, práv  průmyslových a práva soutěžního PFUK ze dne 27. 3. 2003, je pojem veřejnosti vymezený takto: „Pojem veřejnosti je potřebné vykládat podle konkrétního způsobu užití – tradičně ve smyslu individuálně neurčeného okruhu osob, ale i osob individuálně určených. Rozlišuje se mezi užitím předmětů ochrany pro vlastní osobní potřebu a mezi užitím veřejným, o které jde vždy, přesahuje-li užití meze užití soukromého, tj. rámec osobního soukromí fyzické osoby".

Volná užití

za užití výkonu a záznamu podle autorského zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, pokud nestanoví autorský zákon jinak. Užitím pro osobní potřebu uživatele je míněno soukromí fyzické osoby (úzký okruh osob blízkých uživateli) a k účelům, které nejsou ať již přímo či nepřímo komerční. Pro osobní potřebu je pak dovoleno zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny (výkonu, záznamu). Do práva autorského (a tedy podobně i do práva výkonného umělce a práva výrobce) nezasahuje ten, kdo užije dílo, výkon, záznam v souvislosti s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi v rozsahu tomu nezbytném.

VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění a má třináct členů. Tvoří jí 6 členů zastupujících výkonné umělce, 6 členů zastupujících výrobce zvukových záznamů a 1 člen zastupující výrobce zvukově obrazových záznamů. Více info viz Stanovy

Výkonný umělec

fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.

Výkonný umělec

fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.

Výrobce zvukově obrazového záznamu

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Výrobce zvukově obrazového záznamu

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Výrobce zvukového záznamu

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu činí jiná osoba.

Výrobce zvukového záznamů

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Z

Zvukově obrazový záznam

je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.

Zvukově obrazový záznam

 

je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.

 

Zvukový záznam

je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření.