Nacházíte se:   Intergram   ›  Slovník pojmů   ›  Slovník pojmů pro plátce

Slovník pojmů pro plátce

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B

Bezúplatné zákonné licence

výjimky, na základě kterých lze za podmínek stanovených autorským zákonem užít předměty ochrany (dílo, umělecký výkon či záznam) bez souhlasu nositelů práv (autora, výkonného umělce nebo výrobce) a bez placení odměny.

K

Kolektivní správce

společnost, která získala příslušné oprávnění od Ministerstva kultury k výkonu kolektivní správy. Každý kolektivní správce zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva.

L

Licenční smlouva

autor (výkonný umělec, výrobce) poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo (výkon, záznam) užít k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu, pokud není sjednáno jinak.

P

Přenos provozování díla (výkonu či záznamu)

současné zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného mimo prostor provozování ze záznamu.

Provozování rozhlasového a televizního vysílání

zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) vysílaného rozhlasem a televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Provozování ze záznamu

zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí přístroje.

Provozovna

prostor volně přístupný zákazníkům nebo pouze samotným zaměstnancům.

S

Sazebník

výše odměn za užití výkonů výkonných umělců a záznamů výrobců dle autorského zákona.

Ú

Úplatná zákonná licence

autorský zákon nevyžaduje svolení výkonného umělce k užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaného k obchodním účelům a k užití zvukového záznamu jejich vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání, (patří sem i vysílaní prostřednictvím internetu) neboť již plyne ze zákona, avšak výkonnému umělci ze zákona přísluší právo na odměnu. Stanovení o úplatné zákonné licenci platí obdobně pro výrobce zvukového záznamu.

U

Uživatel

je fyzická či právnická osoba, která při provozování své činnosti zpřístupňuje díla, výkony či záznamy veřejnosti, např. pořadatel produkce.

V

Veřejnost

definice pojmu veřejnosti není v autorském zákoně uvedená, pouze pojem užití pro osobní potřebu v ustanovení § 30 odst. 1 autorského zákona. Dle odborného stanoviska vypracovaného Ústavem autorského práva, práv  průmyslových a práva soutěžního PFUK ze dne 27. 3. 2003, je pojem veřejnosti vymezený takto: „Pojem veřejnosti je potřebné vykládat podle konkrétního způsobu užití – tradičně ve smyslu individuálně neurčeného okruhu osob, ale i osob individuálně určených. Rozlišuje se mezi užitím předmětů ochrany pro vlastní osobní potřebu a mezi užitím veřejným, o které jde vždy, přesahuje-li užití meze užití soukromého, tj. rámec osobního soukromí fyzické osoby".

Výkonný umělec

fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.

Výrobce zvukově obrazového záznamu

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Výrobce zvukového záznamů

fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Z

Zvukově obrazový záznam

 

je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.