Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro členy   ›  Přihlašovací formulář

Přihlašovací formulář

Uzavírání smluv o zastupování

Každou smlouvu o zastupování práv je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba dva výtisky zaslat na adresu společnosti Intergram. Jeden námi podepsaný exemplář zasíláme každému zpět do evidence.

DŮLEŽITÉ:

Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis nositele práv. V případě, kdy je nositelem práv právnická osoba, je oprávněnou osobou k podepisování statutární orgán této právnické osoby, který je uveden v obchodním rejstříku dané země. Pokud je uvedeno v příslušném obchodním rejstříku, že je zapotřebí k podpisu dvou a více statutárních orgánů, musejí být všechny tyto podpisy úředně ověřeny.

Úředně ověřený podpis nebude vyžadován pouze na smlouvách o zastupování nebo přihláškách k evidenci práv, které budou podepsány v prostorách INTERGRAM. V tomto případě podepíše dokumenty nositel práv na místě a jeho totožnost bude ověřena společností INTERGRAM na základě předloženého platného průkazu totožnosti.

Smlouvu o zastupování práv souborů uzavírá společný zástupce (důvěrník) a přikládá ověřené plné moci členů souboru a přehled hudebníků, kteří mají nárok na výplatu odměn za užití snímků souboru.

Ke smlouvě o zastupování práv výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů je třeba poskytnout doklad o existenci firmy, tzn. kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Pokud živnost nemáte vůbec, případně živnost máte, ale předmětem Vaší živnosti není výroba zvukových a zvukově obrazových záznamů, případně vydavatelská činnost, je potřeba současně vyplnit, podepsat a zaslat čestné prohlášení, které naleznete níže.

Smlouvu o zastupování zděděných práv lze uzavřít po předložení rozhodnutí o vypořádání dědictví. Práva výkonného umělce jsou, dle platné právní úpravy, předmětem dědictví a jako taková musí být v rámci projednávání dědictví i řešena. Rozhodnutí o vypořádání dědictví pak musí obsahovat informaci, kdo se stal dědicem práv zemřelého výkonného umělce.

Jedná se pouze o vzor smlouvy, určený pro informaci, smlouva se uzavírá na originálním formuláři, který na vyžádání zašleme.

Prohlášení výrobce zvukových záznamů vydávajícího nosiče vlastním nákladem (nevlastní Živnostenský list ani Výpis z obchodního rejstříku) zde.

Prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů vydávajícího nosiče vlastním nákladem (nevlastní Živnostenský list ani Výpis z obchodního rejstříku) zde.