Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro uživatele   ›  Povinnost uživatelů

Povinnost uživatelů

Zákonné povinnosti uživatelů

Uživatelé předmětů ochrany jsou v souladu s § 98c autorského zákona zejména povinni umožnit INTERGRAM řádný výkon kolektivní správy a poskytovat mu informace o užití jeho repertoáru nezbytné k výkonu kolektivní správy, zejména k výběru příjmů z výkonu práv a k jejich rozdělení a vyplacení příslušným nositelům práv. Uživatelé nesmí bez vážných důvodů poskytnutí těchto informací odmítnout.

 

Uživatel se přihlašuje o udělení licence například následujícími způsoby:

  • zasláním vyplněných formulářů podepsaných oprávněnou osobou (formuláře lze získat na internetových stránkách INTERGRAM zde)
  • telefonicky (po telefonické dohodě zašlou pracovníci INTERGRAM příslušné formuláře)

Po obdržení potvrzené smlouvy z naší strany je provozovatel nebo pořadatel veřejné produkce povinen uhradit námi zaslaný daňový doklad, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě. V případě změny rozsahu veřejné produkce nebo v případě změny kontaktních údajů je provozovatel nebo pořadatel veřejné produkce povinen písemně ohlásit tyto změny.