Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›     ›  KONTROLNÍ KOMISE

KONTROLNÍ KOMISE

Členové Kontrolní komise jsou voleni Valným shromážděním. Kontrolní komise je čtyřčlenná a tvoří ji dva zástupci výkonných umělců a po jednom zástupci výrobců zvukových a výrobců zvukově obrazových záznamů. Kontrolní komise se schází nejméně 4x ročně. Kontrolní komise dohlíží na činnost a kontroluje plnění povinností členů Výkonné rady a Ředitele, a to včetně kontroly provádění rozhodnutí Valného shromáždění. Na návrh Výkonné rady jmenuje a odvolává Ředitele. Kontroluje hospodaření a dodržování Stanov, plnění rozhodnutí orgánů INTERGRAM, navrhuje všem orgánům INTERGRAM opatření, resp. druhy náprav, které povedou k odstranění zjištěných nedostatků. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání Výkonné rady s hlasem poradním.

Do KONTROLNÍ KOMISE společnosti INTERGRAM na dvouleté funkční období 2017 – 2019 byli 28. Valným shromážděním dne 14.6.2017 zvoleni:

Ing. Libor HOLEČEK (SUPRAPHON) – předseda Kontrolní komise

Mgr. Kateřina WEISSOVÁ (Asociace producentů v audiovizi) – členka Kontrolní komise

Mgr. Petr NOUZOVSKÝ (Společnost koncertních umělců) - člen Kontrolní komise

Luděk NEŠLEHA (Herecká asociace) – člen Kontrolní komise

Zpět