Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›  

Organizační struktura

Organizační struktura

Ředitel společnosti

Ředitel v souladu se Stanovami zejména:

 • je zodpovědný za výkon kolektivní správy v souladu s rozsahem oprávnění vydaného Ministerstvem kultury České republiky,
 • vytváří organizační podmínky pro zajištění výkonu kolektivní správy v souladu s rozsahem oprávnění vydaného Ministerstvem kultury České republiky,
 • podepisuje veškeré písemnosti a individuální smlouvy společnosti, jejichž podepisování nepřenesl (v souladu s podpisovým řádem) na jiné pracoviště,
 • sjednává a podepisuje smlouvy s uživateli a zahraniční smlouvy s partnerskými kolektivními správci,
 • odpovídá za kontrolu plnění uzavřených smluv ze strany smluvních partnerů,
 • přijímá investiční rozhodnutí v souladu s rozhodnutími Valného shromáždění o investiční strategii společnosti,
 • jedná zejména s profesními svazy výkonných umělců, výrobci, státními orgány, uživateli a kulturními institucemi,
 • předkládá Výkonné radě poznatky z jednání, včetně návrhů na opatření z nich plynoucí,
 • zabezpečuje a kontroluje dodržování zásad hospodárnosti chodu společnosti,
 • odpovídá za dodržování termínů předkládání účetních, statistických aj. výkazů,
 • odpovídá za zabezpečení ročního rozboru činnosti společnosti, účetní uzávěrky, auditu a výsledky předkládá Kontrolní komisi,
 • účastní se zasedání Valného shromáždění, Výkonné rady a Kontrolní komise,
 • přijímá a propouští zaměstnance společnosti a stanoví zaměstnancům mzdy a odměny.

 

Zobrazit více

Oddělení zastupování a vyúčtování

 • vede evidenci zastupovaných výkonných umělců (hudebníků, zpěváků, dirigentů, sbormistrů, herců, loutkoherců, tanečníků)¨
 • vede evidenci výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
 • vede evidenci dědiců práv výkonných umělců
 • vede evidenci zahraničních nositelů práv
 • uzavírá s nimi smlouvy o zastupování
 • zodpovídá za řízení procesu vyúčtování v souladu s Vyúčtovacím řádem Intergram
 • vyúčtovává odměny nositelům práv za užití jejich výkonů a záznamů
 • vyúčtovává odměny od a pro zahraniční kolektivní správce v souladu s uzavřenými zahraničními smlouvami
 • implementuje pravidla mezinárodní organizace SCAPR a připomínkuje mezinárodní smlouvy
 • účastní se jednání na pracovních skupinách mezinárodních organizací kolektivních správců
 • vyplácí vyúčtované odměny minimálně jedenkrát ročně
 • vydává potvrzení o výši odměn, včetně potvrzení o stržení případné srážkové daně z příjmu
 • spolupracuje s agenturami, které zastupují nositele práv na základě plné moci
 • přiděluje ISRC kódy výrobců
 • zajišťuje zpracování vstupních dat pro vyúčtování
 • spolupracuje při vývoji informačního systému
 • zpracovává interní a externí reporting dat o vyúčtování
 • vytváří seznamy členů Intergram s hlasem poradním a právem hlasovacím v souladu se Stanovami Intergram
 • vytváří prezenční listiny pro Valné shromáždění Intergram
 • řeší stížnosti a reklamace v souladu s Reklamačním řádem Intergram

Zobrazit více

Oddělení ekonomické, provozní a správní

 • vedení evidenci a zpracování veškerých podkladů od uživatelů o užití výkonů a záznamů a finančních toků inkasa k nositelům práv týkajících se televizních a rozhlasových vysílatelů včetně rozúčtování,
 • evidenci finančních toků inkasa ke skupinám nositelů práv týkajících se příjmů ze smluv v oblasti tzv. veřejných produkcí,
 • řádné vyúčtování odměn za udělené licence a náhradních odměn zastupovaným výkonných umělcům, výrobcům zvukových záznamů a výrobcům zvukově obrazových záznamů v souladu s Vyúčtovacím řádem a v souladu s mezinárodními smlouvami uzavřenými se zahraničními kolektivními správci, včetně plnění úkolů a povinností vyplývajících z právních předpisů s tím souvisejících,
 • vedení agend spojených s evidencí zastupovaných klientů, včetně správy kont zastupovaných klientů a s tím spojených dalších povinností (např. realizace exekučních příkazů),
 • řešení reklamací vyúčtovaných odměn a náhrad,
 • řešení požadavků a příprava podkladů pro mezinárodní organizace SCAPR, IFPI, AEPO aj.
 • zpracování čestných prohlášení výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů,
 • řešení duplicitních nároků výrobců v katalozích výrobců a v seznamech labelů,
 • vydávání a zasílání daňových dokladů nositelům práv,
 • vedení veškerého účetnictví společnosti, výkazů, likvidaci faktur a zpracování přiznání k DPH včetně zpracování celoroční účetní uzávěrky,
 • evidenci majetku,
 • přípravu podkladů pro účetní a daňový audit,
 • konečnou realizaci veškerých plateb podle pokynů kompetentních útvarů,
 • zajištění agendy mezd a všech úkonů s tím souvisejících provádění všech potřebných úkonů s tím souvisejících,
 • za pokladnu společnosti,
 • zabezpečuje styk s bankou a poštou, zodpovídá za využití příslušných certifikátů,
 • provádí nákup potřeb společnosti, zabezpečení údržby aj. objednávek souvisejících s chodem společnosti,
 • vedení podatelny,
 • rozděluje poštu z datové schránky.

Zobrazit více

Oddělení obchodu a licencování

Agenda OOL:

 • jednání a uzavírání smluv s uživateli mj. z řad vysílatelů (rádia, televize), provozovatelů převzatého vysílání (kabeloví, satelitní a IPTV operátoři),
 • dohled nad agendou veřejných produkcí v rámci jednotného inkasního místa,
 • tvorba sazebníku a jeho odůvodnění v souladu s AZ, projednání sazebníku s uživatelskou obcí,
 • uzavírání kolektivních smluv s uživateli,
 • zabezpečení veškeré agendy spojené s vybíráním náhradních odměn za dovoz a výrobu nenahraných nosičů,
 • agenda licenčních smluv k individuálnímu užití uměleckých výkonů (synchronizace záznamů do filmu, užití na internetu apod.),
 • evidence a kontrola dodržování smluv s uživateli,
 • vymáhání uzavřených závazků plynoucích ze smluv, včetně přípravy podkladů pro externí advokátní kanceláře pro případy soudních sporů ve věci tzv. bezdůvodného obohacení,
 • zabezpečení spolupráce s ostatními ochrannými organizacemi.

Zobrazit více

Oddělení IT

 • zabezpečuje správu a provoz počítačové sítě v hardwarové oblasti a v oblasti programového vybavení,
 • vývoj a rozvoj informačních systémů,
 • správu a údržbu dat, vytváření jejich standardního formátu včetně jejich pravidelného zálohování na serverech,
 • vytváření standardního formátu dat a jejich zpracování od rozhlasových a televizních vysílatelů jako podkladu pro vyúčtování odměn nositelům práv,
 • zpracování dat při mezinárodních výměnách dat (IPD, SDEG, VRDB),
 • zpracování dat od výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů ve formě katalogu výrobců jako podklad pro vyúčtování odměn zastupovaným,
 • provoz a správa databází obsahující informace o zastupovaných nositelích práv, předmětech autorskoprávní ochrany a uživatelích,
 • zajištění chodu telefonní ústředny, včetně správy mobilních telefonů,
 • správu webů společnosti,
 • řízení činnosti externích dodavatelů IT.

Zobrazit více

VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění a má třináct členů. Tvoří jí 6 členů zastupujících výkonné umělce, 6 členů zastupujících výrobce zvukových záznamů a 1 člen zastupující výrobce zvukově obrazových záznamů. Členové Výkonné rady z řad výkonných umělců jsou voleni tak, aby ve Výkonné radě byly rovnoměrně zastoupeny všechny profese výkonných umělců. Členové Výkonné rady ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, a to střídavě z řad výkonnných umělců a výrobců. Výkonná rada navrhuje Stanovy, Vyúčtovací řád a jejich změny, podává Valnému shromáždění zprávu o výkonu své působnosti, navrhuje Kontrolní komisi kandidáta na Ředitele INTERGRAM, navrhuje Kontrolní komisi odvolání Ředitele INTERGRAM, odpovídá Valnému shromáždění za svá rozhodnutí, rozhoduje o vyloučení členů INTERGRAM v době mezi konáním Valných shromáždění; toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení Valným shromážděním. Členové zvolení do Výkonné rady jsou povinni vykonávat své funkce osobně a s péčí řádného hospodáře. Více info viz Stanovy

Zobrazit více

KONTROLNÍ KOMISE

Členové Kontrolní komise jsou voleni Valným shromážděním. Kontrolní komise je čtyřčlenná a tvoří ji dva zástupci výkonných umělců a po jednom zástupci výrobců zvukových a výrobců zvukově obrazových záznamů. Kontrolní komise se schází nejméně 4x ročně. Kontrolní komise dohlíží na činnost a kontroluje plnění povinností členů Výkonné rady a Ředitele, a to včetně kontroly provádění rozhodnutí Valného shromáždění. Na návrh Výkonné rady jmenuje a odvolává Ředitele. Kontroluje hospodaření a dodržování Stanov, plnění rozhodnutí orgánů INTERGRAM, navrhuje všem orgánům INTERGRAM opatření, resp. druhy náprav, které povedou k odstranění zjištěných nedostatků. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání Výkonné rady s hlasem poradním.

Zobrazit více