Nacházíte se:   Intergram   ›  Aktuality   ›  Úprava podmínek pro uzavírání smluv o zastupování, registrací či dodatků ke smlouvám o zastupování

Aktuality

Úprava podmínek pro uzavírání smluv o zastupování, registrací či dodatků ke smlouvám o zastupování

Vážení,

s účinností od 5. února 2018 Intergram upravil podmínky ohledně uzavírání smluv o zastupování, registrací či dodatků ke smlouvám o zastupování.

Tato úprava je plně v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů, včetně obecného nařízení Evropské Unie „General Data Protection Regulation“ (GDPR).

V případě smlouvy o zastupování práv podepsané nositelem práv je požadován buďto ověřený podpis nositele práv nebo originál podpisu nositele práv a dobře čitelná fotokopie platného průkazu totožnosti nositele práv v barevném rozlišení, který obsahuje podpis nositele práv.

Byla-li současně předložena plná moc pro zastupování, kopie plné moci je dostačující.

V případě smlouvy o zastupování práv podepsané v zastoupení je požadováno předložení relevantní plné moci s úředně ověřeným podpisem nositele práv nebo originál podpisu nositele práv a dobře čitelná fotokopie platného průkazu totožnosti nositele práv v barevném rozlišení, který obsahuje podpis nositele práv. Podpis zmocněného zástupce na smlouvě o zastupování ověřen být nemusí.

U plných mocí je vyžadováno předložení jejich originálu či úředně ověřené kopie.

U smluv o zastupování práv podepsaných osobně v prostorách Intergram nebude vyžadován úředně ověřený podpis nositele práv či dobře čitelná fotokopie platného průkazu totožnosti nositele práv v barevném rozlišení. Totožnost nositele práv bude ověřena zaměstnancem Intergram na základě předloženého platného průkazu totožnosti.

V případě smlouvy o zastupování práv podepsané v zastoupení je vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů nositele práv v databázi Intergram pro potřeby výkonu kolektivní správy práv nositelů práv, datovaný a podepsaný nositelem práv. Takový souhlas může být udělen samostatně či být součástí plné moci.

 

Tato úprava se týká českých i zahraničních nositelů práv.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu s interním Příkazem ředitele, vydaným ředitelem Intergram, Mrg. Janem Simonem, dne 5. 2. 2018.

 

Děkuji za spolupráci

Markéta Koliášová

referentka oddělení vyúčtování

Zpět

Archiv aktualit