Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›  

Koho zastupujeme

Základní oblasti práv kolektivně spravovaných INTERGRAM:

a) Oblast práv tzv. povinně kolektivně spravovaných

Ustanovení § 97d autorského zákona obsahuje taxativní výčet práv, která lze vykonávat pouze v zastoupení kolektivním správcem, s tím, že individuální výkon zde zákon nepřipouští. Jedná se zejména o:

  1. Právo na odměnu za užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a za užití zvukového záznamu jejich vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání (užití, ke kterému není třeba souhlasu nositele práva, avšak právo na odměnu je zachováno, jde tzv. úplatné zákonné licence).
  2. Právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu. Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. stanovila, že typy přístrojů a nosičů, ze kterých přísluší nositelům práv odměna stanoví vyhláškou Ministerstvo kultury (stalo se tak vyhláškou č. 488/2006 Sb., která je účinná od 10. 11. 2006).
  3. právo na užití přenosem výkonů zaznamenaných na zvukový nebo zvukově obrazový záznam nevydaný k obchodním účelům a právo na užití přenosem zvukově obrazových záznamů a zvukových záznamů nevydaných k obchodním účelům.
  4. právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam.

 

 

b) Oblast tzv. veřejných produkcí

Autorský zákon upravuje v ustanovení § 18, ve spojení s ustanovení §§ 74, 78 a 82 autorského zákona, sdělování díla, výkonu a záznamu veřejnosti, čímž rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělování veřejnosti jako jeden ze způsobů užití díla (ustanovení § 12, odst. 4, písm. f) autorského zákona) je pak v následujících ustanoveních (§ 19 – 23 autorského zákona) vymezeno prostřednictvím demonstrativního výčtu. Jedním ze způsobů sdělování veřejnosti je i provozování ze záznamu a jeho přenos (ustanovení § 20, resp. § 74, 78 a 82 autorského zákona). Sdělování veřejnosti uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů jejich provozováním a jeho přenosem (tzv. přímá veřejná produkce) je takové užití, při němž jsou výkony a záznamy zpřístupňovány prostřednictvím technických zařízení v prostorách přístupných veřejnosti. Sdělování veřejnosti uměleckých výkonů, záznamů a děl zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) provozováním jejich rozhlasového a televizního vysílání a sdělování veřejnosti uměleckých výkonů, záznamů, děl zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) a děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla jako je dílo kameramana, scénografa, kostýmního výtvarníka provozováním jejich televizního vysílání – ustanovení § 23 autorského zákona (tzv. nepřímá veřejná produkce) je zpřístupňování výkonu, záznamu a děl vysílaných rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

 

 

Vybrané odměny pro výkonné umělce a výrobce náležejí nejen těm, které kolektivní správce zastupuje na základě smlouvy, ale též nezastupovaným výkonným umělcům a výrobcům, kteří se u něj přihlásili k evidenci.

 

Od roku 2011 je INTERGRAM pověřený kolektivním správcem OAZA - kolektivním správcem práv zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku), aby jej zastupoval v souladu s autorským zákonem a na základě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování rozhlasového a televizního vysílání děl.  INTERGRAM je oprávněný udělit licenci k výkonu práva užít zveřejněná díla zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) jejich provozováním televizního a rozhlasového vysílání a vybírat odměny za udělení oprávnění k užití pro výše uvedené autory.

Od roku 2015 je INTERGRAM pověřený OOA-S – kolektivním správcem práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, aby jej zastupoval v souladu s autorským zákonem a na základě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků. INTERGRAM je oprávněný udělit licenci k výkonu práva užít zveřejněná díla výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků jejich provozování televizního vysílání a vybírat odměny za udělení oprávnění k užití pro výše uvedené autory. Před datem 1.1.2015 zmíněné oprávnění a odměny pro autory zastupované OOA-S udělovala OSA.