Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro uživatele   ›  Kdo je uživatel

Kdo je uživatel

Kdo je povinnen hradit odměny pro zastupované

 

Podle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (dále jen „autorský zákon“) nelze bez předchozího uděleného oprávnění autorů, výkonných umělců a výrobců záznamů užít jejich díla, umělecké výkony a záznamy jejich sdělováním veřejnosti.

Uživatelem děl, výkonů a záznamů jejich sdělováním veřejnosti jsou ty právnické nebo fyzické osoby, které při provozování své činnosti zpřístupňují díla, výkony a záznamy veřejnosti, tj. např. pořadatel produkce, při níž k zpřístupňování děl, výkonů a záznamů dochází.

INTERGRAM uzavírá s uživateli v oblasti veřejných produkcí smlouvy, kterými uživatelům poskytuje oprávnění k výkonu práva užít výkony, záznamy, díla zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) a výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla (dále jen „předměty ochrany“) se stanovením podmínek, za nichž lze uvedené předměty ochrany práv podle autorského zákona užívat a které upravují výši odměny náležící umělcům, výrobcům, zvukařům – autorům (tzv. mistrům zvuku) a výtvarným autorům obrazové složky audiovizuálního díla (dále jen společně „nositelé práv“). Skutečnost, že předmětné hromadné smlouvy, na jejichž základě je uživatelům poskytováno oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, uzavírá s uživateli kolektivní správce práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, tj. v tomto případě INTERGRAM, vyplývá z ustanovení § 98 a následujících autorského zákona. Uživatelům je tak usnadněn přístup k získání oprávnění k užití ohledně všech předmětů ochrany, jejichž nositele práv INTERGRAM zastupuje a s odkazem na níže popsaný tzv. institut automatických účinků hromadné smlouvy i k užití předmětů ochrany, jejichž nositele práv smluvně nezastupuje. Ve smlouvě se uživatel zavazuje uhradit odměnu nositelům práv (resp. v tomto případě kolektivnímu správci jejich práv) za udělení oprávnění k užití předmětů ochrany. Hromadnou smlouvu INTERGRAM vypracovává na základě uživateli vyplněného přílohového listu o základních údajích o užití předmětů ochrany. Pro určení výše odměn za udělení oprávnění k užití je určující typ veřejné produkce a počet užití. Výše samotné odměny je pak vypočítána na základě sazebníku INTERGRAM, který stanoví a schvaluje Výkonná rada (tu tvoří sami nositelé práv, resp. jimi volení zástupci).

Podle ustanovení § 97e odst. 1 autorského zákona (tzv. institut automatických účinků hromadné smlouvy i na smluvně nezastupované nositele práv) platí, že poskytne-li INTERGRAM hromadnou smlouvou licenci k provozováním uměleckých výkonů ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo k provozování takových zvukových záznamů, k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání uměleckých výkonů, zvukových, zvukově obrazových záznamů, děl zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) a děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla (dále jen „díla“) poskytuje oprávnění k výkonu práva užít výkon, záznamy a díla nejen za zastupované nositelé práv, ale i za všechny ostatní nositele práv, kteří se tak považují za zastupované ze zákona. Autorský zákon tedy obsahuje v případě předmětného užití předmětů ochrany zákonnou domněnku zastupování veškerých nositelů práv. To neplatí pouze pro případ smluvně nezastupovaného nositele práva, který vůči uživateli a příslušnému kolektivnímu správci (tj. v tomto případě INTERGRAM) účinky hromadné smlouvy pro konkrétní případ či pro všechny případy vyloučí. Nemůže je však vyloučit v případě užití prostřednictvím provozování rozhlasového na televizního vysílání díla, uměleckého výkonu, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu (viz § 97e, odst. 2).

Činnost INTERGRAM související s výkonem výše popsaných práv výše uvedených nositelů práv zahrnuje především uzavírání smluv s uživateli předmětů ochrany, kterými poskytuje oprávnění k užití předmětů ochrany a/nebo stanovuje výši a způsob placení odměn podle příslušných ustanovení autorského zákona. Kolektivní správa práv je založena na zásadě rovnosti a přiměřenosti ve vztahu k uživatelům.

Autorský zákon poskytuje kolektivní správě možnost uplatnit vůči uživatelům opatření k vynucení dodržování jejich zákonných povinností.

Uživatel, který s kolektivním správcem uzavřel licenční smlouvu, ale je vůči němu v prodlení se zaplacením odměny a odměnu nezaplatí ani v dodatečné třicetidenní lhůtě poskytnuté kolektivním správcem, není dle § 98b autorského zákona oprávněn k užití předmětů ochrany podle této smlouvy až do doby, kdy bude dlužná odměna zaplacena nebo závazek jinak zanikne.

V případě neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva má INTERGRAM právo domáhat se vlastním jménem na účet nositelů práv nároku na náhradu škody, nároku na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva (jeho výše činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem – viz § 40, odst. 4, autorského zákona) a nároku na zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva.