Nacházíte se:   Intergram   ›  FAQ - nejčastěji kladené dotazy

FAQ - nejčastěji kladené dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi

PRODEJ HUDBY PŘES INTERNET

K prodeji hudebních nahrávek přes Internet je nutné prostřednictvím licenční smlouvy získat souhlasy k rozmnožování a rozšiřování předmětů ochrany (tj. díl, výkonů, záznamů) od všech dotčených nositelů práv (tj. od autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů). Ohledně souhlasu autorů se obraťte na OSA (Ochranný svaz autorský). Souhlas výrobce zvukového záznamu lze získat přímo od něj. V tomto směru ho společnost INTERGRAM nezastupuje. Souhlas výkonných umělců poskytne INTERGRAM pouze za ty umělce, se kterými má uzavřenou smlouvu o zastupování jejich práv pro tento způsob užití jejich výkonů, jinak je potřeba obrátit se přímo na ně (často také lze tento souhlas získat prostřednictvím výrobce předmětné zvukové nahrávky). Pro bližší informace laskavě kontaktujte paní Cahynovou (tel. 221871951, email: hana.cahynova@intergram.cz.).

POUŽITÍ HUDEBNÍ NAHRÁVKY V REKLAMNÍM SPOTU

Při výrobě reklamního spotu je třeba zajistit a vypořádat práva všech nositelů práv. Stejné platí pro vysílání či jiné sdělování spotu veřejnosti. V dané záležitosti, prosím, kontaktujte pracovnici INTERGRAMu, p. Cahynovou, která má tuto agendu na starosti, tel. 221871951, email: hana.cahynova@intergram.cz.

CHCI PODBARVIT VIDEOZÁZNAM HUDEBNÍ NAHRÁVKOU

K užití hudební nahrávky Vámi zamýšleným způsobem je potřebné získat oprávnění od nositelů všech práv vážících se k dané nahrávce a zaplatit za udělení oprávnění odměnu. Ohledně výkonných umělců je společnost INTERGRAM oprávněna udělit souhlas pouze za ty, se kterými má uzavřenou smlouvu o zastupování. Bližší informace Vám poskytne pracovnice p. Hana Cahynová, která má danou agendu na starosti, tel. 221871951, email: hana.cahynova@intergram.cz. K získání souhlasu výrobce zvukového záznamu je třeba obrátit se přímo na něho, společnost INTERGRAM výrobce v tomto směru nezastupuje.

DĚDICTVÍ PO VÝKONNÉM UMĚLCI

V případě úmrtí výkonného umělce lze jeho odměny zasílat dědicům, kteří doloží dědictví práv po zemřelém výkonném umělci a kteří uzavřou se společností INTERGRAM smlouvu o zastupování zděděných práv.

Smlouvu o zastupování práv dědice výkonného umělce lze uzavřít pouze na základě předloženého rozhodnutí o vypořádání dědictví, kde je uvedeno, kdo zdědil práva zemřelého  výkonného umělce. Tuto agendu má na starosti paní Hana Náprstková, e-mail: hana.naprstkova@intergram.cz, tel: 221871924.

JAKO VÝKONNÝ UMĚLEC, VÝROBCE ZASTUPOVANÝ INTERGRAMEM MŮŽU NEOMEZENĚ ŠÍŘIT SVOU NAHRÁVKU?

Uzavřením smlouvy s INTERGRAMem o zastupování Vašich majetkových práv, které INTERGRAM kolektivně spravuje, není dotčena možnost svou hudební nahrávku užít, jako např. umístit své nahrávky na své internetové stránky, vydat si CD s vlastními nahrávkami atd. Uzavřením smlouvy se však zavazujete, že jediným, kdo je oprávněn udělovat souhlas s užitím Vašich zaznamenaných výkonů a záznamů v jejím rozsahu, je Intergram. Nemůžete tedy poskytnou licenci třetí osobě, ani třeba bezúplatně k neobchodním účelům v těch případech, pro které jste správu svých práv svěřil kolektivnímu správci a dále v případech, na které dopadá tzv. povinná kolektivní správa upravená autorským zákonem.

HRANÍ ŽIVÉ HUDBY

V případě hraní živé hudby je třeba získat licenci od autorů k užití jejich hudebních děl prostřednictvím OSA (Ochranný svaz autorů). Dle § 100 odst. 5 autorského zákona jste povinen oznámit OSA program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 10 dnů před konáním produkce.

POVINNOSTI DJ A PROVOZOVATELE  ČI  POŘADATELE AKCE V SOUVISLOSTI S UŽITÍM ZAZNAMENANÝCH VÝKONŮ A ZÁZNAMŮ

V těchto případech je to  pořadatel akce (nejčastěji provozovatel příslušného zařízení), v rámci které k užití předmětů ochrany (tj dílo, výkon, záznam) dochází, kdo je povinen získat licenci k užití předmětů ochrany jejich sdělováním veřejnosti, tedy obvykle ne samotný DJ. Jde-li o akce pořádané pro okruh osob přesahující vlastní osobní potřebu fyzické osoby, jedná se o veřejné užití, resp. o sdělování předmětů ochrany veřejnosti a tento druh užití podléhá ochraně podle autorského zákona.

DJ může užívat ke sdělování veřejnosti pouze legálně pořízené originální hudební nahrávky (originální CD nosiče nebo hudební nahrávky v elektronické podobě zakoupené prostřednictvím legálního e-shopu) a mít od těchto hudebních nahrávek doklady o jejich zakoupení. Pokud DJ zamýšlí tyto hudební nahrávky zkopírovat z originálu nosiče na harddisk počítače či jiný hmotný nosič a takto pořízené rozmnoženiny užívat ke sdělování veřejnosti, je potřeba získat prostřednictvím licenční smlouvy s INTERGRAMem a OSA souhlas od všech dotčených nositelů práv.

PLÁNUJI PROVOZOVAT INTERNETOVÉ RÁDIO

Jako provozovatel rozhlasového vysílání prostřednictvím internetu při provozování své činnosti sdělujete výkony a záznamy veřejnosti dle § 21 odst. 1 autorského zákona a je potřebné zaplatit odměny pro oprávněné nositele práv. Dle § 72 odst. 3 autorského zákona ten, kdo před užitím zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům jeho vysíláním neuzavře smlouvu s kolektivním správcem, kterou se stanoví výše odměny za takové užití a způsob jejího placení, neoprávněně zasahuje do práv výkonného umělce. Ustanovení § 72 platí obdobně pro výrobce zvukového záznamů. Jinými slovy budete-li provozovat vysílaní internetového rádia je nutné pro vypořádání práv výkonných umělců a výrobců záznamů uzavřít licenční smlouvu s INTERGRAMem.

MÁM V PROVOZOVNĚ RÁDIO, TV, OD KDY MÁM POVINNOST PLATIT?

Jako provozovateli Vám vyplývá povinnost platit za zpřístupňovaní děl,  uměleckých výkonů a záznamu pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového vysílání či televizního vysílání, dle ustanovení § 23 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.). Od umístění rádia, televizního přijímače ve Vaší provozovně, je třeba získat uzavřením hromadné smlouvy s naší společnosti licenci k užití chráněných výkonů a záznamů. Jinými slovy je potřebné získat uzavřením hromadné smlouvy s naší společnosti licenci k užití chráněných výkonů a záznamů, a to ještě před samotným zpřístupňováním veřejnosti. Taktéž bude potřebné uzavřít smlouvu s kolektivními správci spravujícími práva autorů, zejména s OSA (Ochranný svaz autorský), který zastupuje autory a hudební nakladatele. Bližší informace nalezete na našich webových stránkách www.intergram.cz. Sazebník se nachází v sekci Ke stažení/Sazebníky/Způsob určení odměn za užití snímků při veřejných produkcích platný pro rok 2011. Co se týče sazeb OSA, zkuste jejich stránky www.osa.cz.

 

ROZDÍL MEZI INTERGRAMEM A DALŠÍMI KOLEKTIVNÍMI SPRÁVCI

INTERGRAM spravuje veškerá práva související s právem autorským, tj. práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově-obrazových záznamů. Pokud jde o práva autorů, ta spravuje několik kolektivních správců pro jednotlivé druhy autorských děl. K dalším informacím, prosím, obraťte se na Ministerstvo kultury nebo zkuste jejich webové stránky www.mkcr.cz.

ROZDÍL MEZI OSA A INTERGRAMEM

INTERGRAM a OSA vykonávají kolektivní správu při výkonu autorských práv a dohlížejí na dodržování práv autorů a práv souvisejících s právem autorským. Rozdíl mezi těmito kolektivními správci je v okruhu těch, koho zastupují. INTERGRAM zastupuje výkonné umělce, výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zatímco OSA zastupuje autory hudby a textů k hudbě a hudební nakladatele. Jinými slovy každý kolektivní správce zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva.